Vattenbrist och torka i odlingslandskapet sommaren 2017

Grundvattennivåerna i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är mycket låga. Grundvattnet fylls i vanliga fall på under senhösten och vintern, men så har alltså inte skett de senaste åren. Flera gårdar ligger i områden där det inte finns kommunalt vatten. Sinande brunnar gör att vissa lantbrukare tvingas hämta vatten och köra till gårdarna. Mörbylånga kommun har köpt in flexitankar som kan användas för nödvatten till lantbruken vid en krissituation.

”Förutom grundvattennivån gör torkan att första skörden blev dålig i sommar, vilket gör att även tillgången till foder för djuren minskar. Det här är en oerhört viktig fråga.” säger Roger Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbunds representant i världsarvsrådet.

Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och alvarmarkerna bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, som är beroende av ett modernt och levande lantbruk för att kunna bevaras och utvecklas.

Vatten är ingen självklarhet och vi kan alla hjälpas åt att spara. Varje droppe räknas!

Nyhetsarkiv