Oro för torkans och vattenbristens påverkan på Södra Ölands odlingslandskap

År 2016, efter flera torra vintrar, sjönk grundvattennivåerna på Öland, liksom i stora delar av södra Sverige till historiskt låga nivåer. På vissa håll krävdes tre normala årsnederbörder för att återställa grundvattennivåerna. Under 2016 utförde också SMHI en fördjupad klimatanalys åt Kalmar län. Denna analys visar att det kommer att bli torrare på Öland hela året. Den visar också att tillfällen med höga flöden och översvämningar till följd av skyfall kan komma att öka samtidigt som riskerna ökar för brist på vatten under sommarhalvåret.

Hösten 2017 var mild men periodvis nederbördsrik vilket gjorde höstsådden problematisk i många delar av länet. Efterföljande vinter var till en början mild men i februari skiftade vädret med kyla och snö. Våren blev sedan kallare än normalt med sent vårbruk som följd. När värmen väl kom i maj så låg den över det normala i hela landet och sommaren blev sedan rekordvarm och torr. Juli månad var på många håll den varmaste som någonsin registrerats.

Grundvattennivåerna när sommaren började var inte på samma låga nivå som de var 2016. Torkan har dock varit förödande med kraftigt reducerade skördar för lantbrukarna på södra Öland. I slutet av sommaren började också privata fastighetsägare och lantbruk med enskilt vatten drabbas av sinande brunnar. Detta är särskilt problematiskt för mjölkproducenter då denna verksamhet är mycket vattenberoende. Generellt har sommarens torka föranlett att flertalet av länets, och södra Ölands, lantbrukare sitter i en ekonomiskt mycket svår situation. De brukare som även varit tvungna att hämta och frakta vatten har det ännu svårare.

Världsarvsrådet ser med stor oro på de förutsättningar som ett förändrat klimat kan komma att innebära för södra Öland. De kortsiktiga konsekvenserna är redan här.

Det kommer framledes handla om bland annat att säkerställa att vattenförsörjning finns till alla lantbruksföretag samt att fortsätta det arbete som inletts med syfte att behålla mer av nederbörden i landskapet. Om inte problematiken kan lösas hotas lantbruksföretagens fortlevnad, människor tappar sin försörjning, underlaget för samhällelig service förändras etc. och därigenom också det öppna och levande odlingslandskapet som är själva kärnan i världsarvet.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är beroende av ett modernt och levande lantbruk med betesdjur för att kunna bevaras och utvecklas. Den torka och vattenbrist som nu under ett antal år har drabbat Sverige och regionen hotar därmed världsarvets värden.

 

 

Nyhetsarkiv