Torka i odlingslandskapet

År 2016, efter flera torra vintrar, sjönk grundvattennivåerna på Öland, liksom i stora delar av södra Sverige till historiskt låga nivåer. Under 2016 utförde också SMHI en fördjupad klimatanalys åt Kalmar län. Denna analys visar att det kommer att bli torrare på Öland hela året. Den visar också att tillfällen med höga flöden och översvämningar till följd av skyfall kan komma att öka samtidigt som riskerna ökar för brist på vatten under sommarhalvåret.

Torkan sommaren 2018 var förödande med kraftigt reducerade skördar för lantbrukarna på södra Öland. I slutet av sommaren började också privata fastighetsägare och lantbruk med enskilt vatten drabbas av sinande brunnar. Detta är särskilt problematiskt för mjölkproducenter då denna verksamhet är mycket vattenberoende. Generellt ledde torkan till att flertalet av länets, och södra Ölands, lantbrukare försattes i en ekonomiskt mycket svår situation. Världsarvsrådet ser med stor oro på de förutsättningar som ett förändrat klimat kan komma att innebära för södra Öland. De kortsiktiga konsekvenserna är redan här. Om inte problematiken kan lösas hotas lantbruksföretagens fortlevnad, människor tappar sin försörjning, underlaget för samhällelig service förändras etc. och därigenom också det öppna och levande odlingslandskapet som är själva kärnan i världsarvet.

Sommaren 2019 inleddes med bättre skördar än föregående sommar men under sensommaren blev det återigen torrt, vilket gör att skördarna blir mindre än förväntat. På flera håll är foderförråden tomma på grund av förra årets torka, vilket gör situationen än mer bekymmersam.

”Den ständiga torkan är väldigt påfrestande för lantbrukarna, den påverkar lantbrukets förutsättningar och situationen blir stressande. Ju fler år med torka desto större utmaning.” Säger Roger Gustavsson, LRFs representant i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är beroende av ett modernt och levande lantbruk med betesdjur för att kunna bevaras och utvecklas.

Samfälld betesmark vid Träby borg. Foto: Mari Jönsson 2018

Nyhetsarkiv