Upptäck södra Öland

Även om Södra Ölands odlingslandskap är ett världsarv och i grunden annorlunda så är det långt ifrån ett museum. Tvärtom är det just den levande kulturbygden som ska bevaras för all framtid. Därför är vi glada att välkomna dig att ta del av vår bygd och vårt gemensamma världsarv. Här är några av de saker du har att upptäcka:

Radbyar

En radby är ett typiskt medeltida fenomen där gårdarna ligger tätt intill varandra på rad utmed bygatan. Byarna skapades efter den gamla Östgötalagens regler från 1200-talet. Tomtbredden mot bygatan skulle motsvara hur stor andel varje gård hade i byn. Det speciella med de öländska radbyarna är att flera av dem är intakta och väl bevarade. Till skillnad mot i övriga Sverige har gårdarna aldrig flyttats ut.

Stenmurar

Öland har alltid varit ett trädfattigt landskap och kalkstenen har varit ett viktigt byggnadsmaterial. Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men är olika gamla. De äldsta murarna är från medeltiden och inhägnar byarnas gärden (den öländska benämningen på inägojord). Men alvarmarkerna saknade murverk eftersom de var kunglig jaktpark och en del av djurgårdsinrättningen fram till 1801. Först efter utmarksdelningen 1819, när jorden delades upp mellan byarna, började man bygga de murar som vi idag kan se på Stora alvaret. De medeltida gärdesmurarna har böjda eller lite krokiga former medan skiftesmurarna är spikraka.

Stora alvaret med unikt växt- och djurliv

Stora alvaret är 260 km2 stort (motsvarar ca 43.300 fotbollsplaner) och täcker ungefär en femtedel av Öland. Mer än hälften av Stora alvaret består av tunna jordar eller hällmarker. På dessa delar har det aldrig kunnat växa buskar eller skog. Däremot har det tidvis funnits skogsdungar där jordarna är tjockare. Klimatet, berggrunden och människan med sina betesdjur är de faktorer som skapat det alvar vi ser idag. Alvaren på Öland kan ge intryck av att vara opåverkade av människan men betesdjuren är helt nödvändiga för att denna unika miljö skall finnas kvar. Idag finns närmare 40.000 betesdjur på ön. Flera växter är unika för Öland, som ölandssolvändan och alvarmalört. Det finns även 35 olika arter av orkidéer på ön. Trots Ölands ringa storlek finns här 70 % av Sveriges alla insekter, inte minst en helt unik fjärilsfauna.

Sjömarkerna och dess fåglar

På Öland går åkerjorden sällan ner till själva stranden. De marker som ligger mellan den odlade jorden och strandlinjen används för bete och kallas för sjömarker. Eftersom Öland faktiskt sluttar svagt mot öster, finns också de flesta sjömarkerna på östra sidan.
Dessa är viktiga häckplatser för fågellivet, särskilt för vadare, änder, måsar och tärnor. Just de fåglarna är beroende av stora, öppna och strandnära ytor med kortbetad vegetation.

Borgar, gravfält och kyrkor

Södra Ölands odlingslandskap har under historien skapat ett välstånd som kan utläsas i områdets alla borgar, gravfält och kyrkor.
Öns läge gjorde den till en utsatt plats och människorna slöt sig samman och uppförde de väldiga fornborgarna. Eketorps borg är ett exempel på hur det kan ha sett ut.
Gravfälten syns väl i landskapet med Gettlinge som ett av de största. Välståndet gav ett socialt välgrundat samhälle som kristnades tidigt. I slutet av 1000-talet uppfördes Resmo kyrka som är en av landets äldsta.

Väderkvarnar

Under 1800-talet fanns det närmare 2.000 kvarnar på Öland. Anledningen var den ökade uppodlingen. Alla bönder ville han sin egen kvarn för att mala säd. Kvarnarna var lösöre, de följde alltså inte med gården utan ägaren kunde ta den med sig vid en eventuell flytt. Idag finns det cirka 350 kvarnar kvar på hela Öland. Många av kvarnarna ägs och underhålls av hembygdsföreningar.

Tips på aktiviteter och övernattningar på Södra Öland hittar du på Öland.se

Länk till oland.se: http://www.oland.se