Information om torkan och vattenbristens påverkan på Södra Ölands odlingslandskap

2023-01-10: Länsstyrelsen Kalmar län, Lantbrukarnas Riksförbund och Mörbylånga kommun informerar i ett brev Riksantikvarieämbetet om torkans- och vattenbristens påverkan på världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som är så värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. År 1972 antogs världsarvskonventionen av FN-organisationen Unesco. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har därmed åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är beroende av ett modernt lantbruk med djur för att kunna bevaras och utvecklas.
De kortsiktiga konsekvenserna av torkan och vattenbristen är redan här. Flera av betesmarkerna har torkskador, vilket gör att gräset har försvunnit och därför tvingas man minska på betestrycket, det vill säga antalet djur på samma areal. Betesdjuren är en förutsättning för den biologiska mångfalden och det öppna odlingslandskapet. Torkan medför även sämre skördar vilket minskar produktionen av foder till djuren.

Konsekvenserna av flera års torka på södra Öland går ännu inte att förutse fullt ut. Lantbruksföretagen är en förutsättning för det öppna och levande odlingslandskapet som är själva kärnan i världsarvet.

Läs hela brevet här: Torka och vattenbrist i Södra Ölands odlingslandskap
Fördjupad Klimatanalys för Södra Ölands odlingslandskap:Klimatförändringar_och_världsarv_202104_TGA (1)

Nyhetsarkiv